Aktualności

Informacja dotycząca zrealizowanego PKE

Informuję, iż zakończył się "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2016 rok".

Pobierz całą treść informacji

Karta dużej rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2015 roku program Karta Dużej Rodziny realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785).

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jej posiadanie obniża koszty korzystania m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej na terenie całego kraju. Ułatwia także aktywne spędzanie czasu rodzinom wielodzietnym oraz obniża koszty życia codziennego.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1200 podmiotów, które oferują zniżki dla rodzin w całej Polsce. Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina.

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodzinywystarczy, że wypełnią i wyślą deklaracje online. Wystarczy wypełnić e-deklarację, m.in. wskazać jakie zniżki chce się zaoferować, wówczas Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Aby ułatwić przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl dostępny jest Moduł Obsługi Partnera w ramach programu KDR.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Istotnym jest, aby chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeżeli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Lista dokumentów wymaganych do przedstawienia przy składaniu wniosku:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

JEŻELI JESZCZE NIE POSIADASZ KARTY, A SPEŁNIASZ WARUNKI DO KORZYSTANIA Z NIEJ, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO PROGRAMU.

Przypomnienie

UWAGA!

Przypominamy, że dnia 30 sierpnia 2016 roku mija termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł I, czyli Obszar A (likwidacja bariery transportowej) Zadanie 1 – pomoc zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B; Obszar B (likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym), Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2 – dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; Obszar C (likwidacja barier w poruszaniu się) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy ( co najmniej na III poziomie jakości); Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Informujemy również, że studenci mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II do 10 października 2016 roku.

DARMOWA MAMMOGRAFIA

Mammobus w Twojej miejscowości!

DARMOWA MAMMOGRAFIA

Mammografiatrwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

DUKLA – 22 czerwca 2016 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 1A

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA DLA PAŃ W WIEKU:

·         50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE LEKARSKIE.

·         40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  WYMAGANE jest SKIEROWANIE LEKARSKIE od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz

Call Center czynne jest od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY.

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2016 roku obchodzimy kolejny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa zaangażowania, empatii, odwagi i odpowiedzialności.  

Przyjęli Państwo pod swój dach obce dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa.

 

Dyrektor oraz Pracownicy          

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie