Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami III

INFORMACJA

Informujemy, że Powiat Krośnieński przystępuje do uczestnictwa w  programie pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

·         obszar B - likwidacja barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

·         obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

·         obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obsługę programu w Powiecie Krośnieńskim będzie prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W programie mogą uczestniczyć gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków: od dnia 1 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 roku.

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 130.

 

Szczegółowe informacje (procedury, zasady) wraz z wzorem wniosku zostały opublikowane na stronach internetowych PFRON:

www.pfron.org.pl

menu: - programy i zadania PFRON

- programy realizowane obecnie

-„ program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Zapraszamy do skorzystania z udziału w programie.


 

14 grudnia 2016 r.

INFORMACJA

Dnia 14 grudnia 2016 roku strony będą przyjmowane do godziny 13:00.

W związku ze szkoleniem pracowników.
Za utrudnienia przepraszamy.


 

Cykl szkoleń dla młodzieży w ramach projektu „ Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy od 27.06.2016 r. realizowany jest cykl szkoleń dla młodzieży w ramach projektu „ Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży Komenda Głowna OHP zaplanowała uruchomienie kolejnych kursów.


Informacje organizacyjne:

1.      Uczestnicy:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne bądź uczące się w wieku 18 -25 lat.

2.      Zawody:

Szkolenia będą organizowane w zawodach: cukiernik, piekarz, masaż, kowal, tkacz, rymarz, stolarz/kołodziej. Mile widziane, aby pod dany kurs został ukończony zawód podstawowy. Szkolenia będą organizowane w miesiącach listopad – grudzień 2016r.

3.      Forma kursów:

Planuje się, iż kurs obejmie 96 godzin dydaktycznych, około 12 dni. Po jego ukończeniu beneficjent przystąpi do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, przed komisją egzaminacyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej.

4.      Założenia organizacyjne:

·         Liczba osób i grup zależna jest od liczby chętnych do udziału w szkoleniach. Harmonogram zostanie opracowany po zakończeniu rekrutacji.

·         Kursy planuje się w okresie 14.11.2016r. – 26.11.2016r.

·         Miejscem realizacji całości kursu będzie ECKiW w Roskoszy, adres: Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska.

·         Uczestnicy będą mieli zapewniony transport ( dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu.

·         Uczestnicy będą mieli zapewniony transport ( dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu.

·         ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu łącznie z  dniami wolnymi od nauki (niedziele).

·         Kurs realizowany będzie w wymiarze 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty.

 

Liczba miejsc ograniczona. Informacje o kandydatach proszę kierować do dnia 11.10.2016 r. na adres:
Centrum Edukacji Młodzieży w Krośnie, ul. Lewakowskiego 7 38-400 Krosno.

Tel: 13 43 211 27, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING lube JLIB_HTML_CLOAKINGPo zakończeniu etapu rekrutacji, KG OHP dokona podziału uczestników w zależności od specjalizacji zawodowej i ustali terminy poszczególnych kursów w ECKiW w Roskoszy o czym niezwłocznie poinformuje WK OHP i CKiW.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach

Informacja dotycząca zrealizowanego PKE

Informuję, iż zakończył się "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2016 rok".

Pobierz całą treść informacji

Karta dużej rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2015 roku program Karta Dużej Rodziny realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785).

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jej posiadanie obniża koszty korzystania m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej na terenie całego kraju. Ułatwia także aktywne spędzanie czasu rodzinom wielodzietnym oraz obniża koszty życia codziennego.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1200 podmiotów, które oferują zniżki dla rodzin w całej Polsce. Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina.

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodzinywystarczy, że wypełnią i wyślą deklaracje online. Wystarczy wypełnić e-deklarację, m.in. wskazać jakie zniżki chce się zaoferować, wówczas Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Aby ułatwić przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl dostępny jest Moduł Obsługi Partnera w ramach programu KDR.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Istotnym jest, aby chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeżeli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Lista dokumentów wymaganych do przedstawienia przy składaniu wniosku:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

JEŻELI JESZCZE NIE POSIADASZ KARTY, A SPEŁNIASZ WARUNKI DO KORZYSTANIA Z NIEJ, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO PROGRAMU.