Informujemy, że Powiat Krośnieński przystępuje do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, realizujące zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 1.01.1995r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D (likwidacja barier transportowych) – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 • obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu:

 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  - 80.000,00 zł. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  - 70.000,00 zł. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;
  - 250.000,00 zł. dla autobusów;
 • obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 • w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć w przypadku:

 • obszaru B – 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 • obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 • obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 • obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pok. 111) w terminie do 15 lutego 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie obszaru E programu należy składać bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w terminie do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje (procedury, zasady) wraz z wzorem wniosku zostały opublikowane na stronach internetowych PFRON:

www.pfron.org.pl/O funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III

Zapraszamy do skorzystania z udziału w programie.