Informujemy, że  zgodnie  z art. 44 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z  późn.  zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi. W skład rady powinni być powołani przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków i jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu.

Zarządzeniem nr 12/2023 z dnia 8 marca 2023 roku Starosta Krośnieński ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na nową kadencję 2023-2027. Informuję o możliwości wytypowania swojego przedstawiciela do składu nowej Rady.

Dane personalne kandydata wraz z krótkim opisem dotychczasowej działalności należy dostarczyć do Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie  w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 108 w terminie do 25 kwietnia 2023 roku.

Spośród otrzymanych kandydatur Starosta Krośnieński powoła 5-cio osobową Powiatową Radę Społeczną do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Krośnie.