DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ

www.pcprkrosno.pl i https://pcprkrosno.bip.gov.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoim stronom internetowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie: www.pcprkrosno.pl i https://pcprkrosno.bip.gov.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • część prezentowanych grafik może nie zawierać alternatywnych opisów

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • I deklarację sporządzono dnia: 26.03.2021 r.
  • Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.07.2022 r. oraz w dniu 17.01.2023 r.

Powyższą deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Przewijanie strony w górę klawisz PgUp

Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Nizianty, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 75 732 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
  • Adres: ul. Bieszczadzka 1; 38-400 Krosno
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 13 43 75 732

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,

budynek przy ulicy Bieszczadzkiej 1

 

Dostępność wejścia do budynku, korytarzy, schodów i wind.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie. Zajmuje pokoje zlokalizowane na parterze (04 i 025), na I piętrze (106, 107, 108, 110, 111 i 120) oraz na VI piętrze: 618. Przed budynkiem, od strony ul. Bieszczadzkiej, wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się na wysokości pierwszego piętra do którego prowadzą schody. Do drugiego wejścia znajdującego się na parterze, prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, znajdujący się przy schodach.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu zamontowano dzwonek.

Budynek wyposażony jest w windę z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz przyciskami oznaczonymi alfabetem brajla.

Winda wyposażona jest w oprogramowanie umożliwiająca ewakuację osoby niepełnosprawnej.

Schody wewnątrz budynku nie są wyposażone w poręcz przyścienną.

Korytarze oraz drzwi w budynku są szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Toalety na parterze, I pietrze i 3 piętrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego, na przeciwko portierni oraz na drzwiach pokoi zamieszczono kontrastowe tablice w powiększonym druku informujące o rozkładzie i funkcjach pomieszczeń dla osób słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

PCPR w Krośnie zapewnia przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza migowego. Osoba zainteresowana powinna złożyć w sekretariacie PCPR (pokój 108) wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku należy zaznaczyć z jakiego tłumacza języka migowego chcieliby Państwo skorzystać (PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy lub SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniemych), zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Wniosek można przesłać mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 13 43 75 715 lub złożyć osobiście w sekretariacie PCPR w Krośnie.

Wniosek o bezpłatną pomoc tłumacza migowego - pobierz