Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z poźn.zm.), aby kandydaci na rodziców zastępczych otrzymali skierowanie na szkolenie zobowiązani są:

  • do zgłoszenia się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów,
  • złożenia dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej - po analizie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą - wydaje wstępną akceptację, dotyczącą spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy. W przypadku, gdy kandydaci je spełnią, dopiero wówczas mogą odbyć szkolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

W sytuacji, gdy osoby posiadają świadectwa ukończenia szkolenia, a nie posiadają  skierowania na szkolenie wydanego przez właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim będzie traktowało takie świadectwo ukończenia szkolenia jako prywatny dokument.

Osoby zainteresowane uzyskaniem statusu rodziny zastępczej, zobligowane są do poddania się całej procedurze, zgodnie z ustawą. Począwszy od złożenia dokumentów u właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, uzyskania wstępnej akceptacji spełniania warunków, odbycia szkolenie do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej, otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia, aż do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

W sprawie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze należy kontaktować się z PCPR w Krośnie, z pedagogiem Panią Barbarą Kielską-Bardanaszwili pod numerem telefonu: 13 43 75 766, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 -1400 .