Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Wnioski te można składać do dnia 30 listopada 2018 r.

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł na dziecko – będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynający się rok szkolny w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazja, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy) na dzieci do ukończenia 20 roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wzory wniosków do pobrania zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej.