Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne.

Jeżeli TAK to przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie na rozmowę wstępną, na której dowiesz się jakie warunki musisz spełnić, by stać się rodzicem zastępczym.

Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie, które uzupełni Twoją wiedzą z zakresu rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy i wątpliwości.

Decyzję o tym czy zostaniesz rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu, a także po rozmowie ze specjalistami i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.

Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie i udzielać wsparcia i wskazówek!

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego!

 

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38 - 400 Krosno

Telefon  i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

 

 

INFORMUJEMY


Co to jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Może być ona również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie. W wypełnieniu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Rodzaje rodzin zastępczych:

  1. Spokrewnione z dzieckiem- tworzą siostra, brat, babcia, dziadek dziecka.
  2. Niezawodowe – tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący osobami spokrewnionymi dziecka.
  3. Zawodowe, które można podzielić na:
  • zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy tzn. do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy w szczególnych przypadkach do 8 miesięcy
  • zawodowe specjalistyczne – wychowują dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, umieszcza się dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz umieszcza się również małoletnie matki z dziećmi.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Funkcje rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Istnieją różne formy udzielanej pomocy rodzinom zastępczym:

  • każdej rodzinie zastępczej przysługuje prawo do świadczeń w zależności od typu rodziny oraz umieszczonego dziecka;
  • ponadto rodzinom zastępczym zawodowym przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze starostą;
  • oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze mogą uzyskać pomoc, poradę i wsparcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.