Informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.). Wsparcie odbywa się poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1)  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnością,
 2. w ośrodku wsparcia,
 3. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
 4. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa
  w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 6. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu
  lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności.

2)  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wsparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa  w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo - mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu wraz z załącznikami znajdują się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024