Pomoc dla wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze jest udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Pomoc przysługuje wychowankom skierowanym na pobyt całodobowy, na podstawie orzeczenia sądu, którzy przebywali w w/w placówkach co najmniej rok. W przypadku wychowanków opuszczających specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i domy pomocy społecznej, pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobom zdolnym do samodzielnej egzystencji.

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobom opuszczającym dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 

Osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na:

  • kontynuowanie nauki
  • usamodzielnienie
  • zagospodarowanie

 

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu:

  • odpowiednich warunków mieszkaniowych
  • zatrudnienia

         Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego z pomocy społecznej.