Pomoc cudzoziemcom realizowana przez powiat

w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

 

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom reguluje Rozdział 5, czyli art. 91-95 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1946).

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w ramach indywidualnego programu integracji - cudzoziemcowi, czyli osobie która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach udziela się pomocy na podstawie złożonego przez niego wniosku do Starosty Krośnieńskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec składa wniosek w PCPR/MOPR zgodnie z właściwością dla deklarowanego miejsca zamieszkania. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Wniosek musi spełniać wymogi art. 91 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej tj. zawierać:

 1. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 2. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 3. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 6):

 1. decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
 2. dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
 3. karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 7):

 1. decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
 2. karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 7a):

 1. decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach;
 2. karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

 

PCPR właściwe dla deklarowanego miejsca pobytu cudzoziemca zobowiązane jest niezwłocznie, od dnia otrzymania kompletnego wniosku powiadomić pisemnie
o deklarowanym przez cudzoziemca miejscu pobytu Wojewodę, który decyzją administracyjną wskazuje miejsce pobytu cudzoziemca opuszczającego ośrodek dla uchodźców. Cudzoziemiec sam podejmuje decyzję o wyborze lokalu, w którym zamieszka, korzystając z pomocy realizatora programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Cudzoziemiec dołącza do składanego wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu indywidualnego programu integracji.

Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w zależności od uzasadnionych, indywidualnych potrzeb cudzoziemca, ustalonych na podstawie wywiadu środowiskowego i zawartych w indywidualnym programie integracyjnym.

Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.

 

Formy pomocy:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie (w szczególności przeznaczone na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłat mieszkaniowych) i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Wysokość świadczeń pieniężnych zależy od liczby osób w rodzinie, okresu trwania programu integracyjnego, indywidualnej sytuacji cudzoziemca.
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

 

 

POMOC CUDZOZIEMCOM W PCPR W KROŚNIE

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, a Cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres formy pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. PCPR w Krośnie niezwłocznie będzie przekazywał Wojewodzie Podkarpackiemu podpisany przez Cudzoziemca program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji – celem jego zatwierdzenia – zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wszelkie zmiany mające wpływ na realizację indywidualnego programu integracji będą wnoszone do Wojewody Podkarpackiego w formie pisemnej wraz z wnioskiem i uzasadnieniem o celowości dokonywanych korekt.

Przyjęcie działań wykraczających poza zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego program integracji stanowi zgodnie z art. 94 ust. 3 i art. 95 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podstawę do wstrzymania bądź ograniczenia pomocy.

 

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

 

Lista organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom - do pobrania