Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją, tworzoną przez samych jej członków, jest to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc i informacje. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną cechę. Grupy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami  o podobnych trudnościach. Członkowie grupy udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie oferuje pomoc w postaci grupy wsparcia, która jest okazją do spotkania rodziców zastępczych, którzy każdego dnia realizują zadania wynikające z pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców biologicznych. Są też sposobnością wspólnej wymiany doświadczeń, okazją do wzajemnej pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające tych samych trudności.
Grupa wsparcia jest środowiskiem dającym uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i wspólnoty z ludźmi, których łączy ta sama szczytna idea, osób dążących do realizacji wspólnego celu.