OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Krośnieńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1.
  2. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przetwarzane są w celu realizacji zadań jednostki w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, jej wspieranie, zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom i dysfunkcjonalności rodziny.
  3. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie PCPR danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa i aktów wykonawczych m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych.
  5. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez PCPR jest dostępny w siedzibie jednostki w wersji papierowej.