Zadaniem które może być realizowane przez Powiatowe Centra jest również zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. Rodzaje zadań, które mogą być zlecane określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 luty 2008 r. Do zadań tych należą m.in. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej osób niepełnosprawnych; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy; prowadzenie poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień; prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania; doradztwo zawodowe, wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej; promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego; organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.