Powiat Krośnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Liderem Projektu oraz Partnerami Projektu: Stowarzyszeniem CRAS w Rzeszowie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego, rozpoczyna realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Powiat Krośnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w ramach w/w projektu zaplanowało realizację grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu krośnieńskiego.  W ramach tego zadania przewiduje się realizację minimum 50 godzin grup wsparcia/samopomocowych. Ponadto w trakcie udziału rodziców w grupach wsparcia zapewniona zostanie opieka animacyjna dla małoletnich dzieci biologicznych i z rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16.237.976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15.412.976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13.802280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1.610.696,51 zł).

Łączna wysokość dofinansowania dla Powiatu Krośnieńskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie: 20.060,00 zł (w tym ze środków europejskich 17.963,68 zł oraz ze środków dotacji celowej 2.096,32 zł).