W dniu 8 marca 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie jako Partner projektu pn. "Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" we współpracy z Partnerem projektu Stowarzyszeniem CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej rozpoczął rekrutację do projektu do:

 • Zadania 1 – wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz
 • Zadania 3 - kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej.

Aby wziąć udział w projekcie rodziny zastępcze (wszyscy członkowie tych rodzin zainteresowani udziałem w projekcie) są zobowiązane do przedłożenie wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentów rekrutacyjnych – odrębnie dla każdej osoby. Za dzieci do lat 18-stu formularz wypełnia rodzic, rodzic zastępczy lub opiekun prawny.

Stosowne dokumenty są do pobrania na stronie Stowarzyszenia CRAS:

http://cras.org.pl/zwiekszenie-dostepu-do-uslug-wspierajacych-funkcjonowanie-dzieci-mlodziezy-rodzin-biologicznych-i-pieczy-zastepczej/

 

W ramach zadanie 1 - Rodziny zastępcze i ich członkowie mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
 • Konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych.
 • Superwizje dla rodzin.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Coaching dla rodzin.
 • Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych.
 • Grupy samopomocowe dla rodzin zastępczych.
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych.
 • Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
 • Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin zastępczych.
 • Wyjazdy terapeutyczno – wytchnieniowe dla rodzin zastępczych.
 • Utworzenie 3 miejsc pracy/spotkań z rodziną/realizacja treningu umiejętności wychowawczych.

 

Ważne!! Wyjazdy terapeutyczne/terapeutyczno-wytchnieniowe skierowane są do rodzin korzystających z innych form wsparcia w ramach projektu przez co najmniej jednego członka rodziny.

W ramach zadanie 3 - Osoby usamodzielniane, opuszczające pieczę zastępczą mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Trening finansowy.
 • Trening farmakologiczny.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne, w tym zawodowe dla osób w wieku 18-25 r. ż.
 • Staże.
 • Wyjazd terapeutyczno – szkoleniowy dla osób 18-25 r. ż.

 

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych, przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków instytucji opieki całodobowej będących w procesie usamodzielnienia do 25 r. ż. do samodzielnego funkcjonowania poza placówką.

Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społeczne odpowiada za rekrutację i realizację w/w zadań.