Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim zaprasza do uczestniczenia w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych.  Spotkania odbywają się w ostatnie piątki miesiąca w godzinach od 900 do 11 00.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności i osoby pełniące podobną rolę – w tym wypadku funkcję rodziny zastępczej. Grupa wsparcia ma być prowadzona przez pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Krośnie w oparciu o program obejmujący bloki tematyczne stworzone na podstawie potrzeb i oczekiwań uczestników. Treści programowe będą ustalane, modyfikowane i dostosowywane do potrzeb uczestników.

 Docelowo grupa taka ma być prowadzona przez samych jej uczestników, którzy w obecności  np. pedagoga czy psychologa  dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami.

Cele grupy:

 • dzielenie się doświadczeniem własnym w pokonywaniu problemów,
 • udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, 
 • zwalczanie własnych bezradności wobec istniejących problemów,
 • wzajemne budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
 • wymiana praktycznych informacji (np. na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami),
 • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań, oraz minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
 • poprawa samopoczucia i podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie wiedzy na temat dziecka z doświadczeniem traumy,
 • podwyższenie kompetencji w rozwiązywaniu problemów dzieci w rodzinie zastępczej,
 • wsparcie w budowaniu dla dziecka nowej rzeczywistości rodzinnej,
 • rozwinięcie umiejętności rozumienia dzieci z ich perspektywy emocji i doświadczeń.

Jak wygląda spotkanie grupy?

Spotkanie to zwykle opowiadania o swoim problemie, historii życia, dzielenie się emocjami, przeżyciami, słuchanie opowiadań innych, wymienianie się spostrzeżeniami, poglądami, dyskutowanie.

Korzyści z uczestnictwa w grupie:

 • poczucie, że jest się częścią grupy ludzi, dla których twoje problemy są ważne i którzy pragną cię wesprzeć,
 • wzrost świadomości własnych zachowań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń,
 • wzmocnienie umiejętności komunikowania się z innymi,
 • uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • podniesienie własnej samooceny i wiary we własne umiejętności kierowania własnym życiem,
 • poznanie interesujących ludzi zmagających się z podobnymi problemami.

Zapraszamy się do włączenia się w planowanie działania!!!

Osoba odpowiedzialna: Barbara Kielska-Bardanaszwili - pedagog w PCPR Krosno, tel. 13 43 75 766